Ordmoln från medlemsundersökningen inför valet 2022

Ordmoln från medlemsundersökningen inför valet 2022

Resultat av Elektrikernas medlemsundersökning inför valet 2022

Inför valet 2022 vill Elektrikerna påverka partier och politiker i frågor som berör elektriker. Därför genomfördes en medlemsundersökning för att ta reda på vad förbundets medlemmar tycker är allra viktigast att Elektrikerna ska driva mot politiker.

Undersökningen gick att besvara av förbundets medlemmar från den 3 november 2021 till och med årsskiftet. Formuleringen av frågorna samt analyseringen av svaren har skett i samarbete med Kanar Sifo för att garantera opartiskhet. Själva insamlingen av svar har skötts av förbundet.

Ladda ned och läs hela analysen av undersökningen

 

Vilken fråga är viktigast att förbundet ska driva mot politiker?

Enkäten inleddes med en helt öppen fråga om vilken fråga som den som svarar tycker är allra viktigast att Elektrikerna ska driva mot politiker. Arbetsvillkor, utländsk arbetskraft och arbetsmiljö blev topp tre.

En fjärdedel av svaren innefattar svar där medlemmar tar upp arbetsvillkor. Förbättrade arbetsvillkor, strukturella problem kopplat till yrket som elektriker, bättre samverkan och förhandlingar parter emellan och livskvalitet tas upp.

Därefter följer frågan om utländsk arbetskraft. En femtedel av de svarande vill att förbundet driver frågan om utländsk arbetskraft mot politiker. Vanliga teman är bland annat osäkerheten på arbetsplatsen med arbetare som inte följer ”svensk standard” och därmed bidrar till en sämre arbetsmiljö. Dessutom att användning av utländsk arbetskraft leder till lönedumpning och försämrade villkor för arbetare.

På delad andraplats som viktigaste frågan att driva kommer arbetsmiljö. 20 procent av svaren nämner arbetsmiljö som en viktig fråga att driva. I dessa svar återkommer problem med damm på byggen, trygghet och säkerhetsrutiner på uppdrag samt stress kopplat till arbetet. Dessutom efterfrågas mer frekventa besök från Arbetsmiljöverket samt en nollvision mot långsiktiga arbetsskador till följd av arbetsmiljön.

Vilken fråga tycker du är allra viktigast och som Elektrikerförbundet ska driva mot politiker?

Topp 6 på frågan: Vilken fråga tycker du är allra viktigast och som Elektrikerförbundet ska driva mot politiker?


Rankning av viktiga frågor

Efter den öppna frågan fick medlemmarna bedöma ett antal påståenden utifrån ett ”viktighets-perspektiv”. Totalt var det 16 påståenden indelade i kategorierna arbetsmiljö, fler elektriker och ökat elbehov samt trygghet. De tre frågor som bedöms som viktigast av medlemmarna är:

  1. Elektrikerjobb i Sverige ska i första hand utföras av elektriker med godkända yrkesbevis
  2. Det behöver tas hårdare tag mot pris- och lönedumpning, svartarbete och osund konkurrens i elbranschen
  3. Pensionerna ska höjas till 80% av lönen i pension
Hur viktigt är det tycker du att Elektrikerförbundet lyckas påverka partier och politiker i följande frågor, generellt sett?

Topp 5 av 16 på frågan: Hur viktigt är det tycker du att Elektrikerförbundet lyckas påverka partier och politiker i följande frågor, generellt sett?

 

Förtroendevalda har en ljusare syn på situationen i Sverige

Förtroendevalda är överrepresenterade i undersökningen. Av denna anledning har Kantar Public genomgående valt att analysera resultaten för förtroendevalda och ”vanliga” medlemmar separat. Några skillnader och likheter mellan grupperna:

  • Förtroendevalda är i högre grad politiskt aktiva själva och pratar i högre grad om politik med sina arbetskamrater.
  • Förtroendevalda ger högre ”viktighetspoäng” till 12 av 16 politiska frågor/områden. Vanliga medlemmar håller 2 områden som viktigare, medan man ger samma bedömning av 2 områden.
  • 9 av 10 som svarat på medlemsundersökningen anser det mycket troligt att de ska rösta i riksdagsvalet i september. Det är ingen större skillnad mellan förtroendevalda och ”vanliga” medlemmar.
  • Förtroendevalda har en ljusare syn på situationen i Sverige, hushållets ekonomi och arbetsmarknaden inom elbranschen. Däremot är det ingen skillnad i synen på den egna jobbsituationen.
  • De allra flesta (fler än sju av tio), både förtroendevalda och medlemmar, har en positiv uppfattning om sin egen jobbsituation och om hushållets ekonomiska situation, liksom om arbetsmarknaden, medan vi ser en stor splittring beträffande situationen i Sverige i allmänhet.
  • Beträffande förväntningarna på samma områden det närmaste året är medlemmar och förtroendevalda inte lika positiva. I synnerhet finns en ganska stor pessimism när det gäller situationen i Sverige i allmänhet; här uppger var tredje att den kommer att bli sämre och endast drygt en av tio ”bättre”.
Vad har du för förväntningar inför de kommande tolv månaderna; kommer de kommande tolv månaderna att bli bättre, sämre eller vara oförändrade när det gäller....?

Vad har du för förväntningar inför de kommande tolv månaderna; kommer de kommande tolv månaderna att bli bättre, sämre eller vara oförändrade när det gäller....?

Uppdaterad: