Fotograf: Anna Ledin Wirén

Klubbstadgar

Som klubb så finns det regler att förhålla sig till för att kunna bedriva verksamhet och för att klubben ska anses vara ett demokratiskt organ. Det handlar om utformning och genomförade av val bland annat. Detta går att läsa i både "Stadgar Svenska Elektrikerförbundet" och i "Stadgar för klubbar inom Svenska Elektrikerförbundet" nedan.

Klubbens uppgifter enligt stadgarna, § 16 mom 1

 • Verka för anslutning till förbundet.
 • Verkställa de uppdrag och beslut som verkställande utskottet meddelar.
 • Tillvarata medlemmarnas intressen.
 • Verka för inbördes sammanhållning.
 • Förbereda och handlägga frågor om arbetsvillkor, anställningsförhållanden och genomföra förhandlingar som genom centralt avtal stadgat förhandling på företagsnivå.
 • Bedriva studie- och informationsverksamhet och därvid välja studie- och informationsansvariga, samt utbildningsombud.
 • Övervaka arbetsmiljölagstiftningen och därvid välja skyddsombud och ledamötei skyddskommitté.
 • Medverka i de lokala närstående organisationerna och nominera ombud till dessa.
 • Verka för nominering till olika uppdrag inom organisationen.


 • Elektrikerförbundets stadgar för klubbar (15 kB)

  En klubb är en sammanslutning av alla medlemmar, tillhörande Svenska Elektrikerförbundet, som är verksamma på företaget. Vad klubben har för uppgift och hur den ska drivas regleras i klubbstadgarna.

Uppdaterad: